Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

30.03.2015.

Općinski sud u Lukavcu svoju Zakonom propisanu nadležnost obavlja na području općine Lukavac.

Općinski sud u Lukavcu prema članu 27. Zakona o sudovima u Federaciji BiH ( Sl. novine FBIH broj: 38/05 i 22/06, 63/10, 72/10 7/13 i 52/14) stvarno je nadležan u slijedećim predmetima.

1. U krivičnim predmetima
a) Da u prvom stepenu sudi
- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
- za krivična djela za koja je sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
na općinski sud i
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika.
b) Da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom.
c) Da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude.

2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
a) u svim građanskim sporovima i
b) u vanparničnom postupku.

3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi:

a) u svim prekršajnim predmetima i

b) odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka

4. U drugim predmetima
a) da sprovodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere obezbjeđenja
c) da obavlja zemljišnoknjižne poslove,
d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini i
e) da vrši druge poslove određene zakonom.

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine Federacije BiH“ broj: 38/05 i 22/06, 63/10, 72/10 7/13 i 52/14), i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Općinskog suda u Lukavcu i ostalim pozitivno-pravnim propisima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh