Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Lukavcu

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

Normativni akti Općinskog suda u Lukavcu

 1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom sudu u Lukavcu,
 2. Pravilnik o utvrđivanju plata i drugih ličnih primanja radnika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 3. Pravilnik o obavljanju pripravničkog staža pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Lukavcu,
 4. Pravilnik o načinu korištenja službenih putničkih motornih vozila u Općinskom sudu u Lukavcu,
 5. Pravilnik o primanju, postupanju po pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Općinskog suda u Lukavcu  i njegovih sudija, sručnih saradnika, državnih službenika i namještenika,
 6. Pravilnik o poklonu, uslovima i načinu korištenja sredstava reprezentacije u Općinskom sudu u Lukavcu,
 7. Pravilnik o pečatu Općinskog suda u Lukavcu,
 8. Pravilnik o odsustvu sa posla sudija,stručnih saradnika i zaposlenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 9. Pravilnik o ocjenama rada namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 10. Pravilnik o kućnom redu u zgradi Općinskog suda u Lukavcu,
 11. Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u Općinskom sudu u Lukavcu,
 12. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 13. Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara,
 14. Indeks registara dostupnih informacija u Općinskom sudu u Lukavcu,
 15. Kodex ponašanja zaposlenih  u Općinskom sudu u Lukavcu,
 16. Interne i eksterna komunikacija u Općinskom sudu u Lukavcu,
 17. Poslovnik o radu opće sjednice Općinskog suda u Lukavcu,
 18. Pravilnik o ocjenjivanju rada državnih službenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 19. Pravilnik o arhivskoj, bibliotečkoj i elektronskoj građi u Općinskom sudu u Lukavcu,
 20. Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi telefona u Općinskom sudu u Lukavcu,
 21. Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Općinskom sudu u Lukavcu,
 22. Pravilnik o direktnom sporazumu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh